کولر گازی 24000 کنوود در دمای 60 درجه نیز به خوبی کار می کند. هوای ناپایدار  بیرون هم تاثیری در کیفیت خنک کنندگی محیط ندارد و گرمای شدید هم کار می کند.

کولر گازی با گرفتن هوای گرم درون خانه و تبدیل به مایع و از طریق گاز مبرد بهترین کارایی را در خنک کردن دارد. گرمای درون خانه به مایع تبدیل شده و از طریق شیلنگ خروجی به بیرون هدایت می شود.

کولر گازی 24000 کنوود برای هر محیطی، چه خیلی گرم و په خیلی سرد بکار می رود چون کولر گازی کنوود هم باد سرد و هم باد گرم می زند.