دستگاه آب میوه گیری حرفه ای باید قارد باشد تا بیشترین درصد آب گیری را داشته باشد و قدرت موتور دارای کیفیت بالایی باشد تا برای استفاده زیاد دچار مشکل نشود.